Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Santu Kan Ngai Che (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

I hmangai de kha ka sâwna,
Hieng el ding hi’m an ta?
Lili ang la pâr, ka sawn lai kan ram ding,
Ân thim zo tah, khuo a var ta naw ie.

Aw Galili tuipui chung a I thu hril kha,
Hung inrîk nawntir nâwk rawh Lalpa;
Buoina tuiin a lên hai hin,
Santu kan ngai che.

I hnê zo ta kha ka sawn a,
Hieng lâwm hin an thaw thei;
I berâm I huonga inlâwi kha suolin,
A sukdar zo, zâm an rêl zo tah.

Gosen rama inrûm ang khan,
Kan inrûm ngai ve rawh;
Tuipui Sen râl tieng în tlunna kut hrât chun,
Mi ṭhuoi ve la Liberty mîn tlun rawh.

Thim lal theina a kim pha leh,
Lân entir vêng kai cheu;
Khârdan sûngrila intâng khawm kân suo thei,
Ka tahai chu innghil thei kan cheu a.

SANTU KAN NGAI CHE

Composer: Rev Thangngur
Popularised by Tlangmawikim Joute

Santu Kan Ngai Che Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *