Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Hlimna Krismas (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Aw hlimna kristmas I pâr kan tlân laiin,
Kumpui thlangthla ding hi zui tuma;
I bân kan chela, hnung tieng I mîn nghat hi,
Kan la phal naw che.

La châm rawh, la châm rawh,
Kan ngai che, la châm rawh;
Nunghâk, tlangvâl, kan lân phal nawh, ṭhe ding che’n
Aw hlimna Krismas.

Kumpui thlangthla ding hi zui naw thei kan nawh,
Ni khat dang châm theina pêk kan nawh;
In lawman pârte tûn ka liem ding an tah,
Damtakin chibai.

Ka hung invêl nâwk tieng,
Lân hmu nâwk ngei dingin;
Malsâwmna thar leh lân lâwm nawk de mei nih,
Damtakin chibai.

Vân Lalrêng khuo insienga rêl angin,
Inṭhe naw thei ei ni naw maw?
I hla ri mawi kan lungrilah châm zing ie,
Aw hlimna Kristmas.

Pathienin mi vêng sien,
Inhmu nâwk ngêi dingin;
I tiem malsâwmna kha châwiin hung nâwk rawh,
Damtakin chibai

HLIMNA KRISMAS

Composer: Rev Thangngur

Hlimna Krismas Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *