Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Van Tieng Thil Ri (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Zân ril laia berampu,
Bethlehem phûla riek hai kha;
Vân tieng thil ri’n a hung ṭhâwng,
Ngâi dingin an tho a.

Lawmna thlî a hung hrâng del del,
Angel râwl thangkhawk a chun;
Mitin ta ding inpâk tlak Lal,
Krista piengna thu hrilin,
“Hnuoi chungah rem lêng sien”.

Vân Lalnau va en ta u,
Bethlehem bâwng in sûnga sawn;
Ân riengnu Mari’n damte’n,
Ranthlêng chungah ân zâl.

Chung siar ahung pâr sing seng,
Ranthlêng laikhum zâwn chungah;
Khawsak mivarha’n an hung zui,
An robâwm thil hlu chawiin,
Lal chibai an hung bûk.

A hi anih, vân thu ril,
Hnamtin, chitin, intlanna dingin;
A kut le kea kilin,
A nâkah sun an tih.

Hringna tuiin hung luong a ta,
Aw Kalvari tlâng chungah;
Chun khawvêlah luong dar a ta,
Zawlnei thu hrillâwk angin,
Hnamtin sukdamna ding.

VAN TIENG THIL RI

Composer: Rev Thangngur
Popularised by Blessed Choir, Nienglawmkim Sungte

Van Tieng Thil Ri Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *