Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Lalpa A Rinawm (Lyrics) – Seraphic Choir

Luipui thim thûk, tui fâwn vêl kamah,
Nang chauh ringin ka ding tawh ṭhin a;
Tlâng leh ruam, thlalér, hmun riang reh tinah,
Bo ve ngai lo tûrin min hruai a.
Fiahna tlâng sâng ber pawh A chakna ringin,
Ka Lalpa’n min lâwntîr tawh ṭhin a;
Sual leh thlêmna te’n min beih ni te hianin,
Hei hi ka chiang zual fo ṭhin.

Lalpa a rinawm, A rinawm nawn fo ṭhin eng lai paw’n,
Lalpa’n min hruai a, min hruai nawn leh fo ṭhin;
Ama’n min tichak fo ṭhin,
Thihna tlângah;
Ka mangan ber laiin ṭanpuitu leh vêngtu ka nei,
Ka Lalpa hmachhuanin, hnehna ka puang ang;
Ka puang nawn, ka puang nawn fo vang.

Eng vâng hian nge kei ka Lalpa chungah,
Beisei i neih ṭhin min tih chuan;
Indona hmuna ka tel tawh zawngah,
Ṭanpui vartu hnai A ni si
Eng vang hianin nge zân thim chu ka thlír ang?
A phênah khaw vâr ka hmu si;
Tâwpna ni ropui Lal lawmna ram khawpui,
He thinlung hian a thlîr a ni.

Lalpa a rinawm, A rinawm nawn fo ṭhin eng lai paw’n,
Lalpa’n min hruai a, min hruai nawn leh fo ṭhin;
Ama’n min tichak fo ṭhin,
Thihna tlângah;
Ka mangan ber laiin ṭanpuitu leh vêngtu ka nei,
Ka Lalpa hmachhuanin, hnehna ka puang ang;
Ka puang nawn, ka puang nawn fo vang.


LALPA A RINAWM

Translation: Ngurnuntluanga
Popularized by Seraphic Choir


Lalpa A Rinawm performed by Seraphic Choir

Lalpa A Rinawm Lyrics brought to you by Unau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *