Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Isu Kuom Tieng Hung Ngha Rawh (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Suolna khurpui tieng pana fe peiin,
Chu tieng chun lâwmna ka lo zawng laiin;
Chu ruoma khêk râwl rî chu ka hrietin,
Ṭitna’n ka sip nâwk ta sih a.

Aw Isu, ka kuom tieng hung ngha rawh,
Lalpa Ilam inhmangin kân vâi ie;

Suol man chu thina a lo ni si a,
Ka pal ngam nawh thina vadungpui lien,
Sienkhawm, fena dang a um nawh Lalpa,
Thlamuongtu ding nang ka ngai che.

Kum tamtak kân vâk hmang san hnung khawmin,
Hmangainain I mi la vêng peia;
Iengkima ka iengkim I nih Lalpa,
Hnuoi hi inpâkna’n sip raw se.

Aw Lalpa, chatuonin inpak ka che,
I hming châwimâwina di’n hla sak ka tih;
Hnuoi le vân a thil rimawi tinrêng hi,
I hming inpâkna ni raw se.

Isu Kuom Tieng Hung Ngha Rawh Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *