Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Chu Zan Phalbi (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Chu zân phalbi vûr dei lai tak hnuoia,
Chûn Mari’n a hring sakhmêl nui sieuin;
A hmêl chu hmangaina, lâinatna’n a sip,
Van Angelha’n lawm hla an rem,
Kei misuol tlanna’n hringmi chang a ṭûl si.

Aw a tlâwm ngêi maw, van Lal naupa chu,
Bethlehem ranthlênga hring ahung chang tah;
Hnuoi le vân inremna chanchinmha lawmum a nih,
Lawmin inpâk ei tiu, ei remna Lalpa chu.

Hnuoi le vân Lal nau piengna hmun ding chun,
A tlâwm taluo ie, Bethlehem ranthlêng;
Sienkhawm a’n lalna an hmu mivarhaiin,
Bawkkhupin chibai an bûk a,
An hnâwl chuong nawh mitlâwm berampuhai.

Suol thina le thimhnuoia inṭhunga,
Ṭi, inthina, thingbul, lungbul behai;
A hung lûtchila Lal silfên chu hlîpin,
Suolna le thina chu hnê-in,
Tuhin hringna varah ei lêng nâwk tak.

Iengleia kei hi lai hmuna um hi,
I hringna-a intlan ngâi misuol hi;
I mi hung hriet vawng vawng am a na Isu,
Amak ngêi Pathien remruot dân;
Lâwma zâiin I hming, inpâk ka tih.

CHU ZAN PHALBI

Composer: Rev Zothanghrim
Harmony: Buonglienkung
Popularised by Lalruotmawi, ICI Central Choir

Chu Zan Phalbi Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *