Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Bawng in Rûnpui a Bel (Lyrics)- Hmar Christmas Hla

Tiena Kaisar lallien rêngpui,
Lallâi ni êng hnuoiah,
An hril vanhnuoi khawvel tiempui hmingthang;
Singkhuol mipui pungkhawm hai lai,
Mari’n riekrûn a chang ve nawh,
Bawng in rûnpui a bêl,(3)

Khuolbûk vêngtu, in ro naw maw?
Tlantu muol liem ding chu;
Ama leia khawvel damtheina kha,
Khuolbûk vêngtu suilung mâwlin,
Vân Lal rêngpui ka lungdamna,
Puon ang a hnâwl ta ie.(3)

A liem si nawh khârdan hliep ah,
Sîngkhuol angîr zing ie.
“Ngaita, kawtkhâr bulah ka ngîr zing ie.
I sûngah hung lût ka tih aw,
I lungril kawt mi hawng pêk rawh”,
Tiin ami ngên zing.(3)

Khuolbûk vêngtu ang ka lo nih.
Suolin ami bâwm zing.
Ka lungril ram Kaisar lalna a hin.
Bethlehem tlâng hung indin la, I ta di’n ranthlêng hung siem la;
A chun nang hung chêng raw

BAWNG IN RÛNPUI A BEL

Composer: Upa Rokunga
Popularised by Grace Famhoite, Christina Shakum

Bawng in Rûnpui a Bel Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *