Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Aw Nang Ka Lengna (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Rûmin ka nghâk ram ropui chu,
Hung hnâi rawh, Lal Immanuel;
Karau-ithla thangvân sângah,
Inhawiin lêng a tih.

Aw, nang ka lêngna ram lungmâwl,
I tlâng chungah an rieng nauhai âr ang kan vâi;
Aw, nang ram ropui, Lalna pâr mâwiin a bâwm che,
Nang ngêi hi I nih, ka ram ngai chu nih.

Ka rauthla lêng hnuoi khawsawtah,
Pâr angin chul hri sienla khawm;
Lâwmna ram thienghlim tlung pha leh,
Ṭuoi ni um ta naw nih.

Hnuoi parte lawm lai ni a tuoi,
Kawsawt hnung tieng ngai a na ie;
Lung lêm ka nei nawh, khawvêlah,
Ân rieng nau ang ka map.

Isu, mi chelin mi ṭhuoi la,
I hmangai tuipui lût kan tih;
Zion khaw rî le ram thienghlim,
Hmu ka nuom ie, Lalpa.

Aw Nang Ka Lengna Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *