Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Rinum Tinreng A Tuor Zo (Lyrics) – Hmar Chirstmas Hla

Vân ropui rângkachak khawpui,
Angel zâimâwina hmun ropui;
Rîmawi tinrênga an chawimawi kha,
Vân Lalin a hung maksan ie (2).

Vân hmun ropuiah an chawimawi,
Bethlehem dâi bâwng in sûngah;
Ranbupekna thlênga zâlin aw,
A va tlâwm ngei vân Lalnau chu.(2)

Hnuoi lal Herod râl hrâng mîin,
An tlân tah, a zân a zânin;
Aigupta ram tieng pan dingin aw.
A va tlawm ngei van Lal nau chu.(2)

Ka suol man bat mi thlâk pek di’n,
Gethsemaniah a lungngai;
Rinum tinrêng tuor zo hnung khan aw,
Kalvari tlangah a thi a.(2)

Rinum Tinreng A Tuor Zo Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *