Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Ni Ropui a Tlung Ding An Tah (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Ni ropui a tlung ding an tah,
Ei nghâk Lal Immanuel;
Suol le ramhuoi tlâwmna ni chu,
Sandam nauhai ei zalênna ding chu.

Chu huna chun hlimin hla sak ka tih,
Lal ram buotsai chatuon hmun la chang vêng ka ta;
Aw a van hawi ding ngêi aw,
A va hlimum ding ngêi,
Hlim tâwp um lovin lêng ka tih.

Iengtik am nîng a ta Lalpa,
Hnêna ni kan hmu hun ding?
Vuongin Jordan hung kâi ka ta,
I ta di’n vân Arasi ang var ka tih.

Ani luo ie, chatuon Lalpa,
I khawpui siem thar a chun;
I thisena in tlansahai,
Ka kuom tieng hung pan ro, I ti hlak kha.

Aw, khawpui thar, I mâwi ngêi ie,
I sûnga hnêtu an lêng;
An hnêna hla thar sak ding chu,
Khawvêl bo phaa di’n an sie tah ie.

NI ROPUI A TLUNG DING AN TAH

Composer: Patea
Popularised by Remedy Vanlalzin, Nienglawmkim Sungte

Ni Ropui a Tlung Ding An Tah Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *