Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Lal Pieng Hun Pârte (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Lal pieng hun pârte a vul nâwk tah,
Lungril in hnung lunglêng a kei tho ie;
Vân hnuoi mi hril, Bethlehem tlâng chungah,
Ringna’n thlain mi an vuong kâi.

Aw ka Lal nunnêm, nangin mi ṭhuoi pei la,
I chûn le Zuo kâra sênlai nau ang I ṭapna;
Hmun tuol ka ngai.

Ngai a na ie, Bethlehem tlângpui,
Tlâi ni tlakin, lênkâwl a khûm riei ie;
Bâwngin tlâwm a ka Lal inrieng tak saw,
A chûn rieng Mari’n an châwi ie.

Bethlehem siâr a var nâwk tah,
Eden thlân kawtkhâr sung ahung elvar;
Harin tho ro! Eden khuo a var tah!
Ei tum ram tieng chu pan ei tiu.

Avamawi ngei Lalna ram thing chu,
Ei ta di’n Bethlehem tlang a hung vul;
Tiena pi le Pu ha’n an hmu phâk nawh,
Saron pâr tlânin an lêng ie.

Lal Pieng Hun Parte Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *