Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Ka Pa Kuomah (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Khâwm tho ka ta, ka Pa kuom tieng chun feng ka tih,
Ka hmaah sûmpui ang a zîng;
Hmangaitu dang ka hmuzo naw khawvêla hin,
Ka Pa naw chu ka dorâl maw?

Suolin inhmangsan lang khawm,
A ṭhatna chuoi ngai nawh,
Insîra ka zawng nâwk chun,
A zâr zo nâwk ka tih.

Ka Pa ina khan sum tinrêng a um hlak kha,
Mi lungngaihai a hnêm pei a;
Kei saruok ngawt le phinṭmâmin ka thi ding maw,
Ieng dinga rimsia kân vâi?

Aw, a kuomah ka um lai khan, a van hawi de,
Khawvêl mâwina ka zawng po po;
Kân hriet chienga, ka Pa insûng ka ngai zuol hlak,
Thupha châwi ding ka ni naw maw.

Kei misuol, a suklungngai le sukmuolphotu,
Ka ta dingin hmun a phal chun;
Hi khawvêl pâr ka hmêlma hi ngai ta naw ning,
A vul sûng hrim a tâwi taluo.

Ka Pa Kuomah Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *