Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Ka Lungril Suol Inthim Hnung (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Ka lungril suol inthim hnung kha,
I Temple-ah chang tir la;
A sûnga hing, aw ka Lalpa,
Chatuonin hung chêng zing rawh.
I umna chu, I umna chu,
Chatuon lâwmna an chang hlak;

Aw vawikhat bêk inhmu inla,
Vawikhat bêk nang hmu inla;
Khawvêl mâwina po po nêkin,
A lêt zâin I mâwi lem.
In pêng ka tih, inpêng ka tih,
Nangma le chêng zing dingin.

Aw, hlîp kieng rawh, ka suolna hi,
Kathlarâu hung sanhim rawh;
Ka nghawk tah ie, thima um chu,
Hung lêng rawh vân var ropui.
I hung var chun, I hung var chun,
Ka lungril lâwmin a sip.

KA LUNGRIL SUOL INTHIM HNUNG

Composer: Pu Chawnga
Popularised by Lalrinhluii Infimate, Richard Ṭaite

Ka Lungril Suol Inthim Hnung Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *