Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Hringna Ram Chu (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Ka nghakhla Zion khawpui thar,
Ka lêngna vân ram ropui;
Lunglêng changin ka thlîr rawp hlak,
Hnuoi rinum hnung tieng sawnin.

Aw ram thienghlim, hring ram êng,
Lalna ram mâwi hmu ka nuom ie;
Ka tlung hma chun aw, Lal nunnêm,
Thla lovin mi hung ṭhuoi pei rawh.

Chung tienga lêngin thla an zâr,
Natna le lungngainaha’n;
Thina tlângsîpa chuong ei nih,
Hringna ram chu thlir ei tiu.

Dam lai khawvêl hi thlîr ta u,
Lungngai sûmin a bâwm zing;
Hnuoi ram khela ram thar ngaiin,
Ka ṭap Lal nunnêm hmaah.

Fam ngai mi hung hnêm raw, Lalpa,
Thina nauhai lâwmna ding!
Fam ngai lênkâwl an thieng zo tah,
Zion ram chu thliîr ei tiu.

Hringna Ram Chu Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *