Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Hmangaina Khawvel Êntu (Lyrics) – Hmar Christmas Hla

Aw hmangaina khawvêl êntu,
Kalvari tlâng thing kraws chungah;
Ka Lalpa’n ân tlun chu,
Ka ngaituo hin a va hlu ngei,
Thina râpthlâk kei di’n a tuor,
Thisen hlu ân luong tir.(2)

Lungsietnaa sipin a tuor,
Lungngâi thlaphâng hremhmuna mi;
A mîn tlansuok nâwk tah,
A felna zâra nun inhawi;
Ka thla vânrama lêng ding chu,
Inpâk nghawk thei naw ning. (2)

Hi khawvêl tâwpa ân tlanhai,
A vân rammâwia lungruolin;
Lân tuokkhawm nâwk ei ta,
A chun lungngai thlaphângnahai,
Rinum buoina hai bo a ta,
Tlantu, ei Lal hmaah. (2)

Ni lâwmum hung tlung vak a tih,
Ka Lalpa’n ami ṭhuoi pha chun;
A hmêl mawi hmûng ka ta,
Ka sandamtu dittak le chun,
Chatuon malsâwmnaa lêngin,
Inpâk tâwp thei naw ning. (2)

HMANGAINA KHAWVEL ÊNTU

Composer: Rev Samuel Medley

Hmangaina Khawvel Êntu Lyrics brought to you by Unau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *